Srpen 2011


Caduceus

3. srpna 2011 v 0:56 Symboly
Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Objevuje se již ve starém Egyptě a vyjadřují základní povahu astrálního světla, jeho polarizaci ob a od. E. Lévi (Dějiny magie) připojuje k tomuto symbolu bajku o Teiresiovi, který nalezl dva spletené hady a oddělil je násilím holí, domnívaje se, že spolu zápasí, avšak: "Neporozuměl symbolu hole, chtěl od sebe odděliti síly přírody, vědění a víry, inteligenci od lásky, muže od ženy. Viděl je jako spolu zápasící, pokládal je za soupeře, a chtěje je odděliti poranil je, čímž ztratil svoji vlastní rovnováhu; chvíli byl mužem, chvíli ženou, nikdy nejsa dokonalý a manželství bylo mu zapovězeno. Zde jsou zjevena veškerá tajemství univerzální rovnováhy a stvoření. Lidský androgyn dokazuje, že muž a žena odděleni od sebe jsou neplodní stejně jako náboženství oddělené od vědy, inteligence bez lásky, mírnost bez síly, milosrdenství bez spravedlnosti a obráceně. Harmonie roste analogií protikladů; nutno je odlišiti,aby mohly býti spojeny, nesmějí se však oddělit, aby byla umožněna volba mezi nimi... Tak spojují se všechny protiklady přírody, a kdo je chce oddělit propadá témuž trestu jako Teiresias." V řecké mytoligii je tento symbol (nazývaný Kerykeion), původně chápaný jako čarodějná hůl, zobrazován holí, jejíž horní část tvoří dva hadi obrácení hlavami k sobě - horní část hole současně nese křídla. Někdy je tato hůl zobrazována také jako erigovaný penis obtočený dvěma hady a vyjadřuje tak symbol plodnosti. Jedná se tedy o dva esoterní významy: jednota protikladů a plodnost (tvořivost). Tvořivost vyplývá z rozporů a vede k jednotě (rovnováze). V tomto smyslu též Caduceus reprezentuje Androgyna i Herma posla bohů a průvodce duší.

Jin a Jang

3. srpna 2011 v 0:49 Symboly
Jin a Jang - Pojmy Jin a Jang jsou naprosto vlastní čínskému myšlení. Obě přírodní síly, mužská síla Jang i ženská Jin, vznikly z prajednoty (tachaj-ťi). Z jejich spojení vzniklo pět živlů, které zase stvořili deset tisíc věcí. Již v nejstarších čínských knihách Š' -ťing (Knize písní) a I-ťing (Knize proměn) se mluví o Jin a Jang. "Tady ono zastíněné, tam ono ozářené" (i Jin, i Jang) se píše už v Si-cch', krátkém pojednání připojeném k I-ťing. Rčení můžeme také přeložit podle časového sledu: "Nejprve stín, pak sluneční světlo". V Š'-ťing se se slovem Jin pojí myšlenka na chladné, chmurné počasí, zatímco Jang poukazuje na sluneční světlo a teplo.
Jang odpovídá nebi, jihu, císaři, draku a všem lichým číslům (také případně plnosti). Jin se srovnává se zemí, severem, chladem a se všemi sudými čísly (také případně s prázdnotou). Linie Jin jsou přerušované čáry osmi diagramů, linie Jang jsou nepřerušované. V krátkosti řečeno jsou (jak asi už každý ví) Jin a Jang dva protiklady, které se navzájem doplňují a tvoří dokonalý tvar - kruh. Když pojmenováváme obě tyto přírodní síly, musí stát Jin vždy na prvním místě, ačkoliv v běžném čínském životě je to naopak.
K lepšímu pochopení tohoto symbolu je důležité si uvědomit, že se Jin a Jang neustále otáčí. Nemůžu zde vypsat plný význam tohoto symbolu, protože si myslím, že by bez potíží vydal na pořádnou knihu, ale jsem přesvědčen, že když se nad tímto symbolem kdokoli zamyslí tak přijde na spoustu dalších věcí, které zde nebyly řečeny.

Aeskulapova hůl

3. srpna 2011 v 0:37 Symboly
Aeskulap byl řecký bůh lékařství, Apollónův syn, jenž dovedl vyléčit všechny nemoci a dokonce vracel život zemřelým. Tím si, ale rozhněval vládce podsvětí Háda i samotného Dia. Protože porušil zákon a pořádek stanovený Diem na Zemi, rozhněvaný Zeus jej srazil bleskem.
Aeskulapova Hůl obtočená hadem je znamením životní síly a zdraví. Jako svůj znak ho používají lékaři a farmaceuti. Proto lze její obraz spatřit třeba na lékárnách nebo na sanitkách a na spoustě dalších lékařských objektů.
Podle posledních zjištění není okolo hole had, ale vlasovec medinský, červ cizopasící v lidské kůži. Vlasovec se odstraňoval tak, že ho napíchli a následně navinuli na hůlku, nejčastěji na úlomek bambusu.

Čtverec

3. srpna 2011 v 0:33 Symboly
Tento tvar představuje pevnost: dokonalost, která je neměnná, pozemská a hmotná. Navozuje představu spolehlivosti, poctivosti, přístřešku, bezpečí. Jako nejčasťejší tvar v hinduistické symbolice představuje vesmírný pořádek a vyváženost protikladů. Také je v křesťanství používán jako symbol země.

Obrácený kříž

3. srpna 2011 v 0:29 Symboly
Podle pověsti byl sv. Petr ukřižován hlavou dolů, protože se sám cítil nehoden být ukřižován vzpřímeně jako Kristus. Obrácený kříž se proto stal symbolem pokory. Má podobný symbolický význam, jako obracený strom života - duchovní síla má kořeny v nebi, odkud sahá k zemi.
V dnešní době ho převzali satanisté a považují ho spolu s obráceným pentagramem za svůj symbol. (Pouze jako jejich projev pohrdání církví).

Spirála

3. srpna 2011 v 0:21 Symboly
Spirála... je často používaný keltský symbol a vyskytuje se v mnoha variacích. Její pravý význam není jistě znám, ale mnoho takových symbolů se našlo také v Irsku a ve Francii, předpokládá se, že symbolizuje cestu z vnitřního světa k vnější duši nebo do vyšších duševních úrovních; představuje růst, rozšíření a vesmírnou energii, to závisí na kultuře, která ji použila. Ve starověkém Irsku se používala jako symbol slunce.


Spirála dvojitá......tento symbol jsou vlastně dvě spojené spirály, které jsou po směru hodinových ručiček. V době bronzové se často Dvojitá Spirála používala jako ornament na umělecké předměty všech druhů. Ve starověkém Řecku byl tento symbol běžný na vázách a amforách, a často znamenal vodu nebo moře. Jedna teorie říká, že Dvojitá Spirála představuje znak rovnodennosti, tedy čas kdy je den a noc stejně dlouhý.

Spirála života.....symbolizuje narození, smrt a další život. Znak je nakreslen jednou nepřerušovanou čarou a tím pádem je hodně podobný kruhu. Jedná se o starý Keltský symbol.

Ankh

3. srpna 2011 v 0:08 Symboly
Tento význačný symbol starého Egypta má podobný význam jako keltský kříž (spojení kruhu a kříže) a navíc představuje klíč k záhadám mezi nebem a zemí. Je spojeným symbolem Osirida (T-kříž) a Isidy (ovál). Na obrazech bývá často nesen bohy a symbolizuje jejich nesmrtelnost.
Také se mu prý říká Klíč k Nilu, protože po tomto spojení boha a bohyně nastaly záplavy. V hieroglyfech symbolizuje "život".

Oko

3. srpna 2011 v 0:03 Symboly
Je symbol duchovního zření, ale také "okno duše". Oko totiž může vpouštět vjemy vnějšího světa do světa vnitřního a naopak může promítat vnitřní svět do vnějšího. Tzv. "Třetí oko" je symbolem vnitřního zraku. Oko v trojúhelníku znamená poznání, které proniká tajemství. Obraz Oka byl v Mezopotámii mocným amuletem. Na posvátných místech tzv. "Očního chrámu" v Tell Brakuv severovýchodní Syrii nacházeli archeologové ve vykopávkách z pozdního uruckého období tisíce malých "očních model". U některých exemplářů jsou vidět tři oči nebo dva páry očí. Občas jsou tyto modly podobné člověku objímajícímu dítě, takže alternativní názor v nich vidí obětiny věnované vševidoucí bohyni-matce. I když není snadné rozlišit, kdy mělo oko čistě dekorativní funkci a kdy magickou, v případě amuletů a přívěsků ve tvaru oka je náboženský nádech zřejmější.

Hexagram

2. srpna 2011 v 23:48 Symboly
neboli Šalamounovo znamení, vyjádřené šesticípou hvězdou, vytvořenou ze dvou protínajících se rovnoramenných trojúhelníků. Je 1.) základním hermetickým symbolem života a 2.) základním magickým pantaklem. V alchymické konkretizaci je hexagram symbolem "mystické svatby" (hieros gamos), neboť vyjadřuje prostupování a spojení živlů ohně a vody. Vyjadřuje tak tajemství vesmírné rovnováhy a současně vzestup ducha a tajemství smrti. Hexagram je tvořen prvky živlu ohně (nahoru směřující trojúhelník) a živlu voda (dolů směřující trojúhelník). Posuneme-li oba trojúhelníky tak aby vytvořili kosodélník, dostaneme symbol smrti (oddělení metafyzického ohně od metafyzické vody: duch - oheň dokončil cestu hmotou - vodou a osvobodil se od ní). Smrt je v tomto smyslu jen etapou celkového vývoje. Vzájemná interakce obou trigonů, ohně a vody, odpovídá v podstatě alchymistickému principu "solve et coagula" (odděluj a zhušťuj - spojuj). Doprostřed hexagramu se vpisuje hebrejské písmeno Jod, které dává tomuto obrazci pečeť symbolu svrchovaného hermetického poznání. Hexagram se tím stává klíčem k hermetismu a ideograficky v sobě obsahuje tajemství Smaragdové desky. Hexagram je také relativně novým znamením židovstva (Davidova hvězda), avšak byl znám již ve starém Egyptě a jiných kulturách. Aritmosoficky vyjadřuje šestku, která znamená dvojí trojnost ovládající veškeré dění, tedy i vývoj. V praktické magii je hexagram mocným pantaklem a symbolem makrokosmu.
Unikursální hexagram (hexagram jedním tahem) byl poprvé použit v řeckých a hindských mytologiích, jakožto symbol oddanosti bohům. Tento symbol je též častý v různých pojetích satanismu.

Obrácený pentagram

2. srpna 2011 v 0:50 Symboly
Jedná se o symbol černé magie nebo také Satana. Často okolo něj jsou nápisy: Samael a Lilith. Samael je pekelný kníže stojící nejblíž samému satanovi. Podle rabínské tradice je Samael totožný s "andělem smrti" a měl být také skutečným otcem Kaina. Jako biblický had geneze je občas ztotožňován s Leviathanem. Sameal je také esoterní jméno Satanovo. Lilith (též Lilita) je pekelná manželka Samaela (též první žena Adamova), noční démon, nazývaný také "pekelná děvka". V černé magii často ztělesňuje symbol temné stránky ženské sexuality. Do Obráceného Pentagramu je také někdy vkreslena hlava Mendéského kozla - pak se občas nazývá Baphomet.

Vševidoucí Oko

2. srpna 2011 v 0:44 Symboly
Toto oko nad pyramidou představuje boha během jeho období "smrti" očekávajícího znovuzrození. Zatím dlí v podsvětí, nicméně jeho duše je stále živá a pozoruje, jak je naznačeno otevřeným okem.
Tento symbol se také, v trochu zjednodušené formě (oko v trojúhelníku), používá v křesťanství jako symbol Boha vševidoucího.
Také je tento symbol na amerických bankovkách. Dostal se tam prý, protože "návrháři" těchto bankovek byli ovlivněni svobodnými zednáři (kteří převzali mnoho egyptských symbolů).

Pentagram

2. srpna 2011 v 0:39 Symboly
Pěticípá hvězda, významné magické znamení, zvané "planoucí hvězda mágů" nebo také "muří noha", současně silný pantakl, který jako kondenzátor magických fluid poskytuje magiku, jenž jej nosí na prsou nakreslený červenou barvou na panenském pergamenu, nejvyšší ochranu (jeho trujúhelníkové prvky představují čtyři živly a duchovnost. Toto zdvojení zase symbolizuje moc spoutat nebo zapudit zlé duchy). Rozlišuje se pentagram bílé a černé magie: Pentagram bílé magie obsahuje zakreslenou postavu člověka s rozpjatýma rukama, pentagram černé magie je obrácený pentagram magie bílé se zakreslenou hlavou mendeského kozla sabatu.
Velký magický pentagram je opsán božským jménem Tetragrammaton, případně hebrejskýmy písmeny jod-hé-vau-hé (JHVH) Esoterně je pentagram symbolem mikrokosmu, tj. člověka. Hojně byl zobrazován na řeckých mincích a v současné době je symbolem řádu zednářských lóží a hermetických společenství. Ve Skandinávii se pentagram kreslil na dveře jako ochrana proti Ďáblovi a Trollům. V Pythagorejském mysticismu symbolizuje pentagram lidské bytí. Horní cíp je hlava, další pak ruce a nohy.

Svastika (Sluneční Kolo)

2. srpna 2011 v 0:31 Symboly
Tento velmi rozšířený symbol byl zvláště uctíván džinisty, budhisty a stoupenci Višnua. Původně je to otáčející se kříž, jehož ramena jsou na konci zalomená, aby symbolizovala proud světla vznikající otáčením. Otáčí li se po směru hodinových ručiček, symbolizuje mužskou energii, opačným směrem pak ženskou. V džinismu představují jeho čtyři ramena čtyři roviny existence. S rameny zalomenými proti směru hodinových ručiček byla svastika ponížena na symbol černé magie a negativních energii.
V Indii je Svastika symbolem štěstí. A pokud má ramena zalomen ve směru hodinových ručiček jedná se "pečeť Budhova srdce", a Budhovy sochy ho proto mají často na prsou.
V Číně byla Svastika velmi starou podobou znamení feng, a naznačovala tak čtyři světové strany. Přibližně od roku 700 po Kr. se začala používat ve smyslu deset tisíc, jako znak nekonečna.
Bohužel, tento symbol byl zneužit v druhé světové válce. A tak bude již napořád spojován s nacismem. Nedoporučuji tento symbol nosit, málo lidí zná jeho význam a považovali by vás za nacistu.

Trojúhelník

2. srpna 2011 v 0:26 Symboly
Ve starověku byl Trojúhelník chápán jako symbol světla. Obrácený šičkou nahoru je symbol ohně a mužského principu, obrácený špičkou dolů je symbolem vody a ženského principu. Rovnostranný Trojúhelník je symbolem boha nebo harmonie. V křesťanství se také používá jako symbol nejsvětější Trojice. Ve Svobodném Zednářství je symbolem síly, krásy a moudrosti Boží. V alchymii reprezentuje tři stupně duchovního vývoje člověka (separatio, fermentatio, putrefactio). A samozřejmě má relaci k symbolickému významu čísla tři.